1

2

3

4

5

 

Przedstawiciele właściwego organu

Nieraz w budownictwie dochodzi do wystąpienia pewnych katastrof budowlanych. Dlatego odpowiednia komisja w tym przypadku jest odpowiedzialna za przeprowadzenie w tym kierunku odpowiednich badań. To postępowania szukające przyczyn powstania katastrofy budowlanej, składa się z komisji, która jest złożona z przedstawiciela właściwego organu w formie przewodniczącego, przedstawiciele innych zainteresowanych, czy właściwych rzeczowo organów administracji rządowej, przedstawiciele samorządu terytorialnego, rzeczoznawcy, inne osoby posiadające kwalifikacje zawodowe. Do udziału mogą jeszcze zostać wezwani takie osoby, jak projektant, przedstawiciel wykonawcy i producenta wyrobów budowlanych, inwestor, właściciel, zarządca, czy użytkownik obiektu budowlanego oraz osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykonywanie robót budowlanych. Taki organ ma prawo nakazać właścicielowi, Continue reading “Przedstawiciele właściwego organu” »

Sposób usunięcia niebezpieczeństwa

Usunięcie niebezpieczeństwa, które pojawia się w budownictwie wydaje się być bardzo ważne. Tylko dzięki temu dany obiekt budowlany jest gotowy do użytkowania. W przeciwnym razie należy wyznaczyć takie zagrożenia i jak najszybciej się ich pozbyć. Budownictwo musi zachowywać odpowiednie normy bezpieczeństwa. Dlatego podczas odpowiednich prac budowlanych może dochodzić także do usunięcia niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Właściwy organ stara się zapewnić na koszt właściciela, czy zarządcy takiego obiektu budowlanego, zastosowanie pewnych środków zabezpieczających. Na koszt właściciela, zarządcy, następuje przekazanie środków. Ważne wydają się być ustalenia związane z projektem budowlanym. Dlatego powinniśmy się nad jego formą i wzorem dokładnie zastanowić. Specjaliści mogą zauważyć pewne zmiany, ulepszenia, które dobrze jest wprowadzić w projekcie budowlanym. Continue reading “Sposób usunięcia niebezpieczeństwa” »

Wyłączenie użytkowania budynku

Gdy dbamy o poziom użytkowania danego obiektu budowlanego, to jego możliwości przedstawiają się na wysokim poziomie. Nie można sobie pozwolić na inną formę użytkowania obiektu, jeśli nie posiadamy na to odpowiedniej zgody. W przeciwnym razie możemy zostać za takie działania odpowiednio ukarani. Opróżnienie obiektu budowlanego, w całości, czy części przeznaczonego na pobyt ludzi, właściwy organ przesyła decyzję, przy pomocy której również jest zobowiązany zapewnić lokal zamienny poprzez uwzględnienie innych przepisów prawa. Taki organ właściwy może na podstawie dokonania oględzin nakazać właścicielowi, czy zarządcy nieruchomości opróżniania, wyłączenia budynku z użytkowania. W skład jego zadań należą jeszcze zarządzenia na temat wykonania doraźnych zabezpieczeń, usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, terminów ich wykonania, technicznie uzasadnionych, Continue reading “Wyłączenie użytkowania budynku” »

Wykonanie kontroli budowy

Wszelkie obiekty budowlane, które zostały już wykończone przez odpowiednią ekipę budowlaną zostają następnie sprawdzone. W jaki sposób? Obiekt budowlany może zostać poddany kontroli, w momencie jego użytkowania, przez właściciela, jak i zarządcę budynku. Ma to na celu ustalenie instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, elementów budynku, budowli, instalacji, które mogą być narażone na negatywne działanie wpływów atmosferycznych, niszczące działania czynników, które występują w momencie użytkowania obiektu budowlanego, instalacji gazowych, przewodów kominowych. Poza tym kontrola może zostać przeprowadzona okresowo, co polega na sprawdzeniu stanu technicznego, przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, kontroli instalacji elektrycznej, piorunochronnej, izolacji przewodów, uziemień i aparatów. A przeprowadzona okresowa kontrola może zostać wykonana w zakresie powierzchni zabudowy. Continue reading “Wykonanie kontroli budowy” »

Kiedy obiekt gotowy

Zapewnienie danego obiektu do użytkowania wynika przede wszystkim z pozytywnej kontroli przez dany właściwy organ. To oni mają na celu stwierdzenie zastosowania się do warunków technicznych, jak i wymogów budowlanych. Oddanie do użytkowania obiektu budowlanego inwestor skupia się na przekazaniu właścicielowi, zarządcy obiektu budowlanego dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej. Należy w tym celu przedstawić dokumenty, które podlegają również decyzji dotyczących obiektu. Istotne jest dochować należytą staranność, która stanowi bezpieczne użytkowanie obiektu w momencie wystąpienia czynników zewnętrznych na obiekt. Skupia się to na utrzymaniu i użytkowaniu obiektu zgodnie z przyjętymi zasadami. Dzięki temu dany obiekt budowlany będzie mógł być użytkowany przez wiele lat. Takie działania są w stanie gwarantować nam bardzo wiele korzyści. Kiedy decydujemy się na wynajem pewnym osobom, klientom, nieruchomość, w tym dany obiekt budowlany. Ma to na celu ulepszenie naszej sytuacji, jak i zwiększenia bezpieczeństwa transakcji. Continue reading “Kiedy obiekt gotowy” »

Stwierdzenie nieprawidłowości budowy

Występowanie obowiązkowej kontroli wynika przede wszystkim z wymagań budowlanych. To jej przeprowadzenie jest w stanie uznać dany obiekt budowlany za gotowy do dalszego użytkowania. Obowiązkowa kontrola dochodzi także, w określonych sytuacjach, do stwierdzenia pewnych nieprawidłowości. Odpowiedni organ w tym momencie wymierza karę stanowiącą iloczyn stawki opłaty, współczynnika wielkości obiektu budowlanego, jak i współczynnik kategorii obiektu budowlanego. Załącznik do ustawy stara się przedstawić zarówno współczynnik kategorii obiektu, jak i współczynnik wielkości obiektu. W przypadku, gdy skład obiektu budowlanego, wchodzą części odpowiadające kilku kategoriom, to istotna jest tutaj suma kar obliczonych dla takich kategorii. Inwestor musi liczyć się z występowaniem takiej kontroli. Kiedy więc ma dochodzić do takiej kontroli , to najlepiej będzie szybko skorzystać z takiego porządku przy tworzeniu obiektu budowlanego. Także prace odpowiedniej ekipy budowlanej na pewno mają tutaj istotne znaczenie na to, jak przedstawia się dany wynik sprawy. Continue reading “Stwierdzenie nieprawidłowości budowy” »

Działania właściwego organu

Obowiązkowa kontrola budowlana jest bardzo ważna dla każdego obiektu budowlanego. Może ona stwierdzić, czy obiekt jest już gotowy do użytkowania. Przeprowadzenie obowiązkowej kontroli wynika z działania właściwego organu. Wykonuje takie działania przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora. Właściwy organ powiadomić w terminie do 7 dni od dnia doręczenia wezwania. A sam inwestor posiada obowiązek zapewnić taką kontrolę w wyznaczonym terminie. Właściwy organ po czasie przeprowadzenia obowiązkowej kontroli, decyduje się na utworzenie protokołu w kilku egzemplarzach. Taki protokół jest udostępniony inwestorowi po przeprowadzeniu kontroli, organowi wyższego stopnia, jak i właściwemu organowi. Takie przekazanie protokołu jest możliwe w formie elektronicznej. Wtedy jednak mogą się tworzyć pewne nieprawidłowości, które wynikają z obowiązkowej kontroli. Wtedy jest wymierzana karana, która jest dokładnie ustalona przez organ właściwy. Inwestor musi zdecydować się na ponoszenie takich kosztów, jak i zapewnić sobie poprawę stanu danego obiektu budowlanego. Continue reading “Działania właściwego organu” »

Przebieg kontroli budowy

Jeśli dany obiekt budowlany nie odpowiada pewnym wymaganiom technicznym, czy związanym z zagospodarowaniem terenu, to może zostać uznany za nie gotowy do użytkowania. Kontrola budowy, w przypadku stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę przeprowadza właściwy organ na wezwanie inwestora. Jest związana ze sprawdzeniem zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno budowlanym oraz zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki, czy terenu. Jeśli jest stwierdzona zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno budowlanym dotyczy głównie wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego, charakterystyki pomiarów technicznych. Bierze się pod uwagę kubaturę, powierzchnię zabudowy, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji, czy wykonanie widocznych geometrii dachu, zasadniczych elementów wyposażenia budowlano instalacyjnego, zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania z takiego obiektu budowlanego. Continue reading “Przebieg kontroli budowy” »

Inwestor kontroluje prace

Kiedy staramy się zadbać o utworzenie odpowiedniego obiektu budowlanego, to przedstawiają się przy tym jeszcze organy, które musimy uwzględniać. To one przedstawiają nam konkretne wymagania, które są związane z utworzeniem obiektów budowlanych. Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ przesyła niezwłocznie organowi, który zapewnił decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest jedynie inwestor. Z tego względu inwestor powinien starać się on mieć istotny wpływ na przebieg prac budowlanych na danym terenie budowy. W tym celu musi on zdecydować się na kontrolowanie prac, które są przedstawione w określonym terminie dla danych pracowników budowy. Należy w tym kierunku wywiązywać się z określonych zaleceń, a przy tym wykonać pracę w danym terminie. Jeśli się do tego nie zastosują, Continue reading “Inwestor kontroluje prace” »

Decyzja na użytkowania

Budowa obiektu budowlanego wydaje się być godna zainteresowania dla coraz większej ilości rodzin. Przekonują się oni o tym, że posiadanie własnego domku jednorodzinnego jest bardzo cenne. Poza tym dokładnie dostrzegają korzyści, które wynikają z takich działań dla całej rodziny. Użytkowanie obiektu budowlanego przedstawia nam właściwy organ, gdzie stara się też przedstawić warunki użytkowania tego obiektu, uzależnić jego użytkowanie od wykonania w danym terminie robót budowlanych. Jest on w stanie przedstawić decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w momencie przeprowadzenia obowiązkowej kontroli. W momencie, gdy obiekt budowlany spełnia określone warunki, to mimo niewykonania robót budowlanych związanych z takim obiektem, przedstawia dany termin wykonywania takich prac. Inwestor jest zobowiązany do zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót budowlanych prowadzonych na terenie innego obiektu budowlanego. Poziom inwestycji jest jeszcze zależny od innych działań. Warto jest przekonać się, Continue reading “Decyzja na użytkowania” »